PROCES


BYGHERREINVOLVERING
Hos GINNERUPARKITEKTER arbejder vi målrettet med bruger-/bygherreinddragelse som en indarbejdet arbejdsmetode til udvikling af både projektudviklinger, nybyggerier, renoveringer og ombygninger af eksisterende byggerier. Dette betyder at brugerne får mulighed for at bidrage positivt til udformningen af byggeriet og hvor vi som rådgiver ikke har rollen som ”smagsdommer”, men nærmere som ”samarbejdspartner”.


Brugerinddragelsen i byggeprojekter foregår på forskellig vis, afhængig af formål og tidspunkt i processen.
Typisk vil vi starte en proces med et uformelt møde, hvor vi får indkredset bygherres ønsker og drømme til det kommende projekt. Vi ser grunden og de eksisterende forhold og med bygherres input med bl.a. rumprogram og økonomi i tankerne, udarbejder arkitekten et skitseforslag evt. med variationer.

Gennem dialogmøder med bygherre, tilretter vi projektet og får det skåret skarpere til i forhold til de kommentarer og inputs vi får gennem dialogen.
For os som rådgivere opstår gode og funktionelle huse i tæt samspil med bygherre / brugere. Vi ser brugernes/bygherres input som en af de væsentligste inspirationskilder i vores arbejde og dermed afgørende for projektets samlede succes. Derfor skitserer arkitekten på baggrund af de input og prioriteringer som bygherre / brugere foretager. Man vil derfor blive i stand til at genkende og forstå arkitektens konkrete ideer, da inputs og kommentarer er blevet lyttet til og forsøgt indarbejdet i projektet.

Det er grundlæggende og alt afgørende med en grundig analyse, indlevelse og forståelse af projektets målsætning og funktion, med den overordnede ambition, at opnå et succesfuldt og visionært resultat, tilpasset konteksten og brugerne indenfor de givne økonomiske og tidsmæssige rammer. Det er vores fornemmeste opgave at se muligheder og et kvalificeret modspil er vore kunders sikkerhed for stærke og kompetente løsninger, som giver afkast og holder æstetisk og funktionelt.BYGGESAG
– eksempel på et forløb

Der udarbejdes skitseprojekt i tæt samarbejde med bygherre. På baggrund heraf udarbejdes myndighedsprojekt indarbejdet myndighedernes krav.

Vi udarbejder det nødvendigt projektmateriale til myndighederne og søger om byggetilladelse, og vi kan udarbejde detailprojekt til udbud, gennemføre udbudsforretning og aftale hvem der skal byde på opgaven. Faserne vil i et styret og planlagt forløb løbende kvalitetssikres. Gennem hovedprojektfasen er der stor fokus på konstruktionsløsninger, materialevalg, tekniske valg og løsninger, føringsveje og byggeøkonomi.
Afslutningsvis føres der tilsyn for at sikre arbejdet udføres, så det følger projektets arkitektoniske intentioner, herunder at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet som aftalt.


MYNDIGHEDER

Der kan være særlige forhold vedr. f.eks. grundens placering, -det kan være at grunden er placeret indenfor strand-/ el. skovbeskyttelselinjen eller i landzone, så søger vi dispensation ved de respektive myndigheder f.eks. Naturstyrelsen og Fredningsnævnet. Vi oplever at den tætte dialog med myndighederne gør at vi opnår en god succes med at få projekterne igennem myndighedsbehandlingen.


Ofte kræver disse myndigheder særligt tegningsmateriale der beskriver f.eks. før-/ nu forhold på grunden. Vi vil være i den nødvendige dialog med myndighederne i gennem hele processen og udarbejde det krævede tegningsmateriale der redegør for projektet.


Rådgivningen kan bl.a. dække følgende arbejdsområder

FØR PROJERTERING

 • Skitseforslag

 • Idéudvikling

 • Byggeprogram

 • Registrering

 • Opmåling

 • Præsentation

 • Kontakt til div. myndigheder

DISPOSITIONSFORSLAG

 • Disponeringsforslag

 • Projektforslag

 • Økonomiskøn/Budgettering

 • Forprojekt

 • Inventarprojekt

 • Hovedprojekt

 • Granskning

UDFØRELSE OG AFLEVERING

 • Udbud

 • Byggeledelse

 • Fagtilsyn

 • Mangelgennemgang

 • Aflevering

 • 1 og 5 års eftersyn